Archiv rubriky: Nezařazené

Akce školy

Konec září a začátek října využili všichni žáci speciální školy k návštěva Hornického muzea Příbram, kde byl připraven 4 hodinový projekt s návštěvou podzemí a jízdou hornickým vláčkem a část dětí, které chodí do školní družiny speciální školy, k návštěvě oblíbené Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Obě akce se za již zvýšených hygienických opatření velmi vydařily, bohužel byly asi na nějakou chvíli poslední.

Hornické muzeum
Stodola Buková

Naše škola

Vážení rodiče,

rád bych představil v krátkosti strukturu a nabídku Speciální základní školy v Rožmitále p. Tř. Naše škola má k dnešnímu dni 39 žáků, kteří pracují v 6 třídách. Třídy jsou rozdělené podle věku a podle stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Pro děti máme zpracované tři školní vzdělávací programy, které uplatňujeme v závislosti na potřebách každého dítěte. V letošním školním roce navíc máme u 17 dětí individuální vzdělávací plány, které ještě podrobněji reagují na potřeby dětí. Dvě třídy jsou třídy „speciální“, tj. pro děti se středně těžkým a těžkým postižením, zde děti pracují podle vzdělávacího programu pro speciální školu. Tři třídy jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením, respektive s více vadami. Zde děti pracují dle minimální doporučené úrovně běžného vzdělávacího programu, jednoduše řečeno, učí se v jednotlivých předmětech základním znalostem a dovednostem tak, jak je znáte v „běžné“ škole, od 3. ročníku i včetně anglického jazyka. Jedna třída pro děti s poruchami učení, Aspergerovým syndromem atd. pracuje dle běžného vzdělávacího programu. V této třídě máme i žáky, kteří aspirují po ukončení naší školy na maturitní obor. Nespornou výhodou naší školy je téměř rodinné prostředí a počet žáků ve třídě, který nepřesahuje ve speciálních třídách počet 6 žáků, v ostatních počet 10 žáků. Letos máme tři děti v 1. ročníku, po doplnění o jednu žákyni z vyššího ročníku jsou v této třídě nyní pouze 4 žáci, což umožňuje individuálně se jim věnovat. Vzhledem k tomu, že ve třídě působí mimo paní učitelky i paní asistentka, jedná se o vysoce nadstandartní péči. Toto je i naším cílem, na rozdíl od dětí inkludovaných v „běžné“ základní škole ve třídách v počtu 20-30 žáků, dát v naší škole v málopočetných třídách dětem klid, prostor na maximální rozvoj a uplatnění se. Výborné klima školy a péče o každé jedno dítě nám začátkem ledna pochválila i Česká školní inspekce po hloubkové inspekci. Naše škola je samozřejmě zapojena i do všech důležitých projektů, hodně finančních prostředků čerpáme z tzv. „Šablon“, kde jsme zařadili doučování, klub čtenářské gramotnosti a klub deskových her, a hlavně financování projektů, které pak mají včetně dopravy děti zdarma. Samozřejmostí je nabídka každoročního plaveckého výcviku žáků celé školy zdarma. V rámci předcházení sociálně patologickým jevům nabízíme zdarma pro všechny žáky i pobyt ve školní družině, která pro žáky vyššího stupně slouží jako školní klub. Škola je v současné době i dostatečně personálně vybavena, o žáky se stará celkem 18 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických. Je samozřejmostí působení jednoho nebo více asistentů v každé třídě i v každém ze 4 oddělení školní družiny. Školu máme velmi dobře vybavenou i materiálně, samozřejmostí je multimediální tabule v každé třídě a moderně vybavená počítačová učebna. Jedna třída je již kompletně vybavena tablety pro každého žáka a jak práce ve škole, tak i domácí příprava je tomu přizpůsobena. V letošním školním roce budeme takto dovybavovat další třídu. Přitom všem však nezapomínáme, že většina našich žáků směřuje na střední odborná učiliště, a proto podporujeme pracovní činnosti navýšením hodin v této trochu podceňované oblasti.

Další informace o naší škole rád sdělím v případě zájmu osobně, popř. prostřednictvím mailu spcskola@rozmitalptr.cz nebo telefonicky na čísle 604294433..                                                                                    Mgr. Pavel Bártl

Provoz školy 14. 10 – 1. 11. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se nařízení často mění a vyvíjí, je situace pro Vás určitě nepřehledná. Ve vztahu k naší škole přijala vláda toto usnesení :

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hodin provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.                                                                        

Z tohoto nařízení vyplývá, že naše škola uzavřena nebude a máme normální provoz! Školní docházka je povinná!! Po dohodě s paní vedoucí školní jídelny nám bude i vydán oběd uvnitř jídelny!

Školní družina funguje v běžném režimu.

Jsem rád, že to takto je, věřím že se nařízení ve vztahu k nám nezmění a pro rekapitulaci bude program následujících týdnech tento :

14.10. – 23.10.        Běžný provoz /v případě změn budete informováni!/

26.10. – 30.10.        Škola uzavřena – covidové volno, státní svátek, podzimní prázdniny

Od 02.11.               Běžná výuka!!                                                                                                       

Mgr. Pavel Bártl

Opatření ke kovidu

Vážení rodiče,

na základě sdělení MŠMT ze dne 18.09.2020 není nutné nošení roušek v našem typu školy, tj. školy zřízené dle § 16, odstavec 9. Roušky podle mého pokynu nosí děti, které se v budově „A“ stýkají s dětmi ze Základní školy J.J. Ryby a následně ve školní jídelně, která má své instrukce. Celá informace je přiložena.

                                               Děkuji za pochopení

                                                                                   Mgr. Pavel Bártl

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku Speciální základní školy v Rožmitále pod Třemšínem se koná dne 27.4.2020 od 14 hodin do 17 hodin. Pokud by termín nevyhovoval, je možné si domluvit náhradní termín osobně, na mailové adrese spcskola@rozmitalptr.cz nebo na telefonu 604294433. Pokud by situace kolem současné karantény přetrvávala, budeme situaci řešit podle pokynů MŠMT. Tyto kontakty je možno použít i v tomto případě a případě potřeby dalších informací nebo pro případné domluvení osobní konzultace.

Upozorňuji, že pro přijetí do naší školy je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení /pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum/. V případě nejasností nebo potřeby příslušná vyšetření domluvit využijte výše uvedených kontaktů.

Zařazení do vyšších ročníků /do školy/

Zařazení žáků do vyšších ročníků/ resp.do školy/ může proběhnout kdykoli. Opět je nutné doporučení školského poradenského zařízení /pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum/. Protože již připravujeme organizaci dalšího školního roku, prosím případné zájemce, aby mě kontaktovali co nejdříve.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Řemeslo má zlaté dno

Toto se říkalo už za dob dávno minulých a každý pečlivý a poctivý řemeslník byl vážený občan. Práce měl pořád dost a vydělal si i pěkné peníze. A dnes? Dobrého řemeslníka abys pohledal, a kdo nemá známé … Čím to je? Asi tou dobou, jak se tak často říká. Všichni by nejraději pracovali u počítače, ubylo domácích dílniček, ve kterých tátové se syny něco „kutili“, a také to pracovní vyučování na školách není to, co bývalo; a ruce dětí jako by se manuální práce bály. A popravdě řečeno, i ten mozek se nechce už ani tak namáhat, a čtyřka? – to je taky dobrá známka. Tak proč bychom si s tím lámali hlavu, když na maturitní obor je podobný žák běžně přijat.

          Žáci z naší školy nemají moc na výběr. Maturitní obory opravdu nejsou schopni zvládnout. Ale učební obor? Není problém. V úterý 26. 11. 2019 jsme byli se žáky 7., 8. a 9. ročníku na exkurzi v SOU Hluboš. Viděli jsme moderně vybavené třídy, pokoje domova mládeže, školní jídelnu, tělocvičnu a posilovnu. Úplně nás nadchly skvěle zařízené odborné učebny a dílny; také jsme mohli sledovat učně při práci. Líbili se nám jak truhláři, tak automechanici a opraváři. Učitelé, kteří nás na pracovištích postupně provázeli, nám podali srozumitelný výklad, dětem odpovídali na všechny otázky. Moc jim za to děkujeme. A navíc – všude panoval klid a pohoda.

          Je smutné, když v médiích z úst tzv. odborníků slyším, že děti ze speciálních škol (dříve zvláštních škol) ničím nemohou být, že si ani „řidičák“ nemohou udělat. Není to pravda. Pro děti, které mají snížené rozumové schopnosti, učební obory jsou. Všechny mají ve svém kódu písmeno E. Kromě odborných předmětů žáci mají český jazyk, matematiku, občanskou výchovu, tělesnou výchovu, informatiku, někde i cizí jazyk. Učivo navazuje na minimální výstupy školních vzdělávacích programů základních škol. Ve třídách je méně dětí a všem se tam maximálně věnují nejen v učivu, ale i při praxi v dílnách. Po třech letech jsou pak žáci schopni úspěšně udělat závěrečné zkoušky a získat tak výuční list. Někteří pak pokračují ve studiu i druhého učebního oboru.

          Nejvíce našich dětí odchází do OU v Příbrami (Pod Šachtami 335), kde nabízejí žákům vzdělání v oboru Zedník, Zámečník, Kuchař, Pečovatel; na velmi „slabé“ žáky je zaměřena Praktická škola, kde se kromě matematiky a češtiny učí žáci vařit, prát, uklízet, nakupovat, pečovat o děti a nemocné – zkrátka to, co budou jednou ve svém dospělém životě nejvíce potřebovat.

          Já i moji kolegové máme radost, když potkáme naše bývalé žáky a oni se chlubí, kde pracují, kolik si vydělají peněz, že jezdí autem, že se umí o sebe a o rodinu postarat, zkrátka – jsou z nich slušní lidé.                                                   

Mgr. Miluše Piklová, výchovná poradkyně

Mikuláš

Mikuláš na Březových Horách

Po loňském úspěchu jsme 5. 12. navštívili Hornické muzeum Příbram, kde „Hornického Mikuláše“ opět uspořádal Spolek Prokop. V areálu dolu Marie na Březových Horách na děti čekali obyvatelé pekla i nebe a po přečtení krátkého hodnocení z knihy dobrých skutků a hříchů jim nakonec všem předali mikulášskou nadílku.

Advent v Podbrdském muzeu

Advent v Podbrdském muzeu

V samém konci listopadu jsme využili velmi podařenou akci rožmitálské knihovny a muzea s názvem Advent a Vánoce. Děti se v rámci programu poutavou formou seznámily se zvyky, tradicemi a pranostikami, které doprovázejí adventní a vánoční období. Za krásný program a vstřícnou formu vyprávění děkujeme průvodkyni celým programe Mgr. Daně Súlovcové a hercům v rolích svatého Ondřeje, svaté Barbory, svatého Mikuláše a svaté Lucie, kteří řekli žákům o sobě mnoho zajímavostí a zadávali jim úkoly, které děti upoutaly. Děkujeme!