Menu

O škole

Vážení rodiče,

rád bych představil v krátkosti strukturu a nabídku Speciální základní školy v Rožmitále p. Tř.

Naše škola má k dnešnímu dni 42 žáků, kteří pracují v 6 třídách. Třídy jsou rozdělené podle věku a podle stupně speciálních vzdělávacích potřeb.

Pro děti máme zpracované tři školní vzdělávací programy, které uplatňujeme v závislosti na potřebách každého dítěte. V letošním školním roce navíc máme u 15 dětí individuální vzdělávací plány, které ještě podrobněji reagují na potřeby dětí. Dvě třídy jsou třídy „speciální“, tj. pro děti se středně těžkým a těžkým postižením, zde děti pracují podle vzdělávacího programu pro speciální školu. Tři třídy jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením, respektive s více vadami. Zde děti pracují dle minimální doporučené úrovně běžného vzdělávacího programu, jednoduše řečeno, učí se v jednotlivých předmětech základním znalostem a dovednostem tak, jak je znáte v „běžné“ škole, od 3. ročníku i včetně anglického jazyka. Jedna třída je pro děti bez mentálního postižení. V této třídě děti pracují podle běžného vzdělávacího programu s využitím individuálních vzdělávacích programů podle potřeby i v jednotlivých předmětech. Máme i žáky, kteří aspirují po ukončení naší školy na maturitní obor.

Nespornou výhodou naší školy je téměř rodinné prostředí a počet žáků ve třídě, který nepřesahuje ve speciálních třídách počet 6 žáků, v ostatních počet 10 žáků. V letošním školním roce máme v prvním ročníku např. pouze jednoho žáka, po doplnění o tři žáky ročníku druhého jsou v této třídě nyní pouze 4 žáci, což umožňuje zvýšenou individuální péči. Vzhledem k tomu, že ve třídě působí mimo paní učitelky i paní asistentka, jedná se o vysoce nadstandartní péči.

Toto je i naším cílem, na rozdíl od dětí inkludovaných v „běžné“ základní škole ve třídách v počtu 20-30 žáků, dát v naší škole v málopočetných třídách dětem klid, prostor na maximální rozvoj a uplatnění se. Výborné klima školy a péče o každé jedno dítě nám pochválila i Česká školní inspekce při poslední hloubkové inspekci.

Naše škola je samozřejmě zapojena i do všech důležitých projektů, hodně finančních prostředků čerpáme z tzv. „Šablon“, kde jsme zařadili doučování, klub čtenářské gramotnosti a klub deskových her, a hlavně financování projektů, které pak mají včetně dopravy děti zdarma.

Samozřejmostí je nabídka každoročního plaveckého výcviku žáků celé školy zdarma. V rámci předcházení sociálně patologickým jevům nabízíme zdarma pro všechny žáky i pobyt ve školní družině, která pro žáky vyššího stupně slouží jako školní klub. Škola je v současné době i dostatečně personálně vybavena, o žáky se stará celkem 20 zaměstnanců, z toho 19 pedagogických. Je samozřejmostí působení jednoho nebo více asistentů v každé třídě i v každém ze 4 oddělení školní družiny.

Školu máme velmi dobře vybavenou i materiálně, samozřejmostí je multimediální tabule v každé třídě a moderně vybavená počítačová učebna. Čtyři třídy jsou již kompletně vybaveny tablety pro každého žáka a jak práce ve škole, tak i domácí příprava je tomu přizpůsobena. Přitom všem však nezapomínáme, že většina našich žáků směřuje na střední odborná učiliště, a proto podporujeme pracovní činnosti navýšením hodin v této trochu podceňované oblasti.

Další informace o naší škole rád sdělím v případě zájmu osobně, popř. prostřednictvím mailu spcskola@rozmitalptr.cz nebo telefonicky na čísle 604294433.

Mgr. Pavel Bártl


Užitečné odkazy