Menu

Od 01.07.2024 do 01.09.2024 jsou letní prázdniny. Do školy půjdeme 02.09.2024, kdy proběhne slavnostní zahájení. V případě dotazů a informací budeme k dispozici v přípravném týdnu od 26.08.2024 do 30.08.2024.

Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Piklová

 • tel.: 318 665 272
 • e-mail: miluse.piklova@rozmitalptr.cz
 • Konzultační hodiny: pondělí 15,00 – 15,30 hod. Po telefonické domluvě kdykoliv

Náplň práce školního metodika prevence

 • Metodická a informační činnost
 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje prevenční činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní prevenční činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
 • Podává iniciativně vedení školy návrhy a doporučení týkající se prevence.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky prevence a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných a prevenčních trendů, informuje o nich pedagogické pracovníky.
 • Úzce spolupracuje s vedením školy a výchovným poradcem.

Práce se žáky

 • Pomáhá učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým a rizikovým chováním.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na prevenčních programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

Specifické oblasti

 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).
 • Sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (SPJ) a navrhuje nápravná opatření.
 • Zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních SPJ (zákonní zástupci, pedag. pracovníci, odborníci).
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, s PPP, SVP,…apod.

Desatero pro rodiče

 1. Dítě, které je motivováno, je schopno lásky.
 2. Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat.
 3. Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti.
 4. Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru.
 5. Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti.
 6. Dítě, které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti.
 7. Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru.
 8. Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět.
 9. Dítě, které je bito, se naučí prát.
 10. Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat.

Sociálně patologické jevy

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování
 • ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • užívání návykových látek (vč. alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek
 • virtuální drogy a patologické hráčství
 • divácké násilí
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí
 • sekty a sociálně patologická náboženská hnutí

Užitečné odkazy