První čtvrtletí

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

první čtvrtletí uteklo jako voda a v naší škole proběhlo hodnocení této části roku. Přes běžné problémy spojené s výchovně-vzdělávacím procesem i chodem školy jsme vcelku spokojeni. Od zahájení školního roku se do naší školy přihlásili další 4 žáci, v současné chvíli máme v pěti třídách 37 žáků.

Před námi je pro děti oblíbený a v práci školy specifický měsíc, prosinec. Přesto bych se vrátil ještě k listopadu, kdy jsme tentokrát v rámci průřezového tématu „Multikulturní výchova“ navštívili Rusko. Žáci se tentokrát seznámili s rozmanitostí ruské kultury, s jejími tradicemi a hodnotami. Jak je zvykem v realizaci tohoto tématu, v rámci celodopoledního projektu provonělo školu i tradiční jídlo ruské kuchyně.

V minulém školním roce jsme pro děti připravili překvapení. Vypravili jsme se s dětmi do Hornického muzea Příbram na program „Hornický Mikuláš“, který již několik let pořádá Spolek Prokop. Pro velký úspěch celou akci zopakujeme i letos a v areálu dolu Marie na Březových Horách na děti opět budou čekat obyvatelé pekla i nebe.

Před Vánocemi máme v plánu zorganizovat ještě další dva projektové dny, jeden z nich bude samozřejmě zaměřený na vánoční tematiku. V poslední letošní den školy, který připadá na 20. prosince, připravíme pro děti vánoční program, jehož součástí bude posezení ve třídě, popovídání, rozdání dárků, prostě příjemný předvánoční den. V jednání je ještě promítnutí nějaké hezké pohádky.

Závěrem bych rád rodičům poděkoval za podporu naší školy, moc si toho vážím. Zároveň Vám přeji pohodové a radostné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2019 Vám přeji zdraví, štěstí a optimismus.                                                                          

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Speciální škola zahájila školní rok několika zajímavými projekty

Na začátek školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili několik akcí, aby tak postupně „vpluli“ do školních povinností. Vše je samozřejmě propojeno s výukou a podle ohlasů se vybrané akce moc líbily a to hlavní, pro děti byly přínosné. První týden jsme postupně uspořádali školní kolo dopravní soutěže, navštívili ZOO Plzeň a v rámci cvičení v přírodě uspořádali vycházku do obory v Hutích, kterou nás pan Maroušek provedl a podal zasvěcený výklad. Za umožnění návštěvy obory a přípravy podmínek k opečení buřtů děkujeme panu Kaiserovi.

PROJEKT ZVÍŘATA

Druhý týden následoval úžasný 4 hodinový projekt „Zvířata“ vzdělávací agenturou POCHOP, dá se říci přírodopis v přímém přenosu. Během dopoledne se ve čtyřech hodinách vystřídali čtyři odborníci s výkladem přizpůsobeným všem dětem a zejména doprovázený živými zvířaty. Akce byla zakončena hodinovým shrnutím pedagogů v rámci jednotlivých tříd. Třetí týden jsme využili nabídky, kdy je návštěva v Techmánii Plzeň zdarma. Mimo připravených ukázek bylo co projít a vyzkoušet si. Všichni se vrátili spokojeni! Domnívám se, že rozjezd školního roku se celkově povedl.                                                                                   

Mgr. Pavel Bártl

Zahájení školního roku 2019/2020

Žáci, rodiče a pedagogové Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem slavnostně zahájili školní rok v areálu  před budovou školy. Školní rok byl zahájen se 33 žáky, kteří jsou rozděleni do pěti tříd podle věku, zařazení do vzdělávacího programu a stupně podpůrných opatření. Jako každoročně na děti naší školy čeká mimo každodenní výuky mnoho akcí, které jsou i díky zpracovaným projektům většinou zdarma. Již 12. září nás navštíví vzdělávací agentura POCHOP se svým 4 hodinovým vzdělávacím programem, děti mimo jiné uvidí v akci orla kamčatského, káně lesní, sovu pálenou luňáka červeného a další dravce. 16. září naopak my navštívíme výstavu TECHMÁNIE v Plzni, kde jsou pro malé i velké připraveny zajímavé programy. Děti ze školní družiny mají již na 19. září připravený poznávací výlet do Blatné s připraveným programem v zámeckém parku. Víc nebudu zatím prozrazovat, naším přáním je, aby v naší škole byly děti spokojeny, aby byli s naší službou spokojeni i rodiče a škola splnila jejich představy.

Poděkování ředitele Speciální základní školy Rožmitál pod Třemšínem

Školní rok 2018/2019 jsme nedávno zahajovali, vítali jsme děti po prázdninách, nastiňovali jim průběh celého roku, prvňáčky jsme učili základům vědění. Tak jako mnozí z Vás vzpomínáte na začátek letošního kalendářního roku a zdá se Vám neuvěřitelné, že jsme již v jeho půlce, stejně tak my, „školáci“, vnímáme náš rok školní. Stejně rychle nám letí čas, stejně mnohdy nemáme čas na to, na co snad bylo dříve času více, na popovídání o běžných problémech, na posezení při životních výročích a na prosté poděkování třeba i za to, co snad by se dalo považovat za samozřejmost.

Z tohoto důvodu jsem se chtěl pomyslně zastavit právě v období, kdy se do druhé půlky láme rok kalendářní a končí rok školní a poděkovat všem, kdo jakýmkoli způsobem přichází do kontaktu s naší školou či ji podporují. V prvé řadě samozřejmě rodičům či ostatním zákonným zástupcům žáků naší školy za spolupráci při řešení každodenních problémů spojených s docházkou do školy i pořádáním různých akcí naší školou. Dále zřizovateli školy, Městu Rožmitál p. Tř., panu starostovi, Radě města i Zastupitelstvu města za vytváření velmi dobrých podmínek pro chod školy, zaměstnancům města pak za spolupráci na všech úsecích, zejména pak na poli ekonomickém. Zde bych jmenovitě chtěl poděkovat paní Janě Melicharové, vedoucí Finančního odboru města za dlouhou spolupráci a pomoc, bez níž bych se neobešel. Speciálně pedagogická centra, poradenská zařízení a mnoho dalších organizací a fyzických osob jmenovat nebudu, byl by to delší výčet.

Děkuji za spolupráci, vážím si jí a těším se na další! Všem přeji hezky strávené léto, hodně pohody a odpočinku.                                                                     

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Závěr školního roku ve speciální škole

Závěr školního roku byl opět plný akcí, které obohatily toto období školního roku a díky kterým měli žáci mnoho zážitků i zajímavých poznatků. Po okresním kole atletického čtyřboje, kdy si hned 4 naši žáci vybojovali místo v družstvu okresu Příbram a representovali školu i okres na krajském kole ve Slaném, nastal dlouho očekávaný den, kdy téměř všichni žáci školy vyjeli na týdenní pobyt na Šumavu, konkrétně na Zadov. Deštivější týden nevadil a všichni se vrátili díky skvěle připraveným turistickým výletům poněkud unaveni, ale spokojeni. To vše možná i díky kvalitnímu ubytování v hotelu „DOBRÁ CHATA“ a péčí ze strany provozovatelů této chaty.

DOBRÁ CHATA

Díky zapojení školy do Evropských fondů, konkrétně operační ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme následující dvě akce mohli pro žáky školy uspořádat zcela zdarma. Nejdříve to byl projektový den v Národním zemědělském muzeu, kde byly připraveny mimo prohlídky muzea dva lektorské programy, „Voda je život“ a „Rybářství“.  Poslední týden školy jsme obohatili návštěvou ZOO Chleby, kde pro nás byl připravený tzv. „Kontaktní program v Ekocentru“ a součástí návštěvy byla i komentovaná prohlídka celé ZOO, která byla velkým zážitkem pro malé i velké.                                                                                   

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy

Projektové dny na naší škole

Výuka ve speciální škole je zpestřována projektovými dny. Další dva projektové dny probíhaly na konci prvního a začátku druhého pololetí. První se týkal průřezového tématu Mediální výchova, který byl zaměřen na základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Jednou z aktivit byla snaha přiblížit dětem svět reklamy a ukázat její kladné i stinné stránky. V rámci dalšího projektového dne plnili žáci úkoly průřezového tématu Osobnostní výchova, který zahrnuje všechny tematické okruhy sociálního a morálního rozvoje a je zaměřené na osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Zde byl hlavním úkolem přiblížit dětem život člověka s handicapem.Na tento projekt bude na jaře navazovat setkání žáků s olympijským handicapovaným reprezentantem. Návštěva jednoho z handicapovaných reprezentantů ČR bude vyvrcholením zapojení naší školy do olympijského víceboje a snad i motivací pro naše děti.

Mgr. Pavel Bártl

Zápis do školy

Zápis do prvního ročníku naší školy se koná v pondělí, 29. dubna 2019 od 14 do 17 hodin. V případě potřeby je možné si domluvit individuální termín. Dále samozřejmě opět všem rodičů, kteří řeší problém se vzděláváním dětí s jakýmkoli zdravotním handicapem či problémy, nabízím konzultaci. Kontakt je buď mail pavel.bartl@rozmitalptr.cz nebo telefonní číslo 604294433.

Mgr. Pavel Bártl

Co nového v naší škole?

V jednom s příspěvků letošního školního roku jsem psal o tom, že výuku v letošním školním roce zpestříme několika projektovými dny, které budou rozvíjet znalosti žáků získané během klasických vyučovacích hodin a budou mít za úkol tyto znalosti mezi s sebou nejen spojovat, ale i je spojovat zejména s praktickým životem.

V únoru proběhl jeden z takových projektových dnů s názvem „Den s médii“, o kterém jsem se krátce zmínil v březnovém vydání Třemšínských listů. Po, díky jarním prázdninám, „kratším“ březnu připravujeme na duben další z projektových dnů s názvem „Den s NATO“. Tentokrát budou žáci plnit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a součástí projektu, jež bude dvoudenní, je návštěva kasáren s besedou, prohlídkou vojenské techniky a dokonce i obědem ve vojenské jídelně. Věřím, že to bude pro všechny děti zajímavý zážitek, který opět obohatí běžnou výuku. Celá akce je pro děti zdarma!

V krátké zprávičce na barevné stránce píši o každoroční aktivitě naší školy, kdy nabízíme všem žákům plavecký výcvik. Děti všech věkových kategorií se na středu, kdy jezdíme, nefalšovaně těší. V bazénu se o nás skvěle starají paní učitelky plavání, které pro žáky vymýšlejí různé aktivity a hry, malé děti, které neumějí plavat, začínají výuku v malém bazénu, kde se postupně seznamují s vodou. Samozřejmostí je po splněné porci bazénů i využití vířivky a páry, stejně jako závěrečná volná zábava s využitím plaveckých pomůcek. V letošním roce, i díky využití projektu MŠMT na dopravu, mají děti celý plavecký výcvik zdarma!

Naše škola má samozřejmě i školní družinu s krásně a útulně vybavenou hernou, bohatým vybavením jak pro kluky, tak pro děvčata, kde jsou pro děti připravovány i různé řízené aktivity. Mezi již tradiční patří družinový karneval, jak ho nazvala a připravila vedoucí vychovatelka, Jiřina Rabochová. V letošním roce se karneval opět vydařil a k vidění bylo několik opravdu krásných masek.

Naše škola vstoupila od února do druhého roku, kdy využíváme dvouletý školní projekt v rámci výzvy Operačního programu výzkum vývoj a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“, které MŠMT vyhlásilo v roce 2016. Jako hlavní aktivity jsme si zvolili a dále pokračujeme v doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vytvořili jsme čtenářský klub a klubu deskových her. Aktivity pomáhají dětem zvládat výuku, při doučování vybíráme předměty a témata, kde děti něco nezvládají, oba kluby pak mají u žáků skvělou odezvu a pomáhají nejen v upevňování již získaných znalostí a dovedností, ale i v rozšiřování o nové.

                                                                                   Mgr. Pavel Bártl

Olympijský víceboj

To, že se děti hýbou čím dál méně a že se to odráží mimo jiné i na jejich zdraví, není žádné tajemství. U nás ve škole jsme se rozhodli motivovat děti k větší aktivitě v hodinách tělesné výchovy tím, že jsme se přihlásili do projektu „Sazka Olympijský víceboj“, který vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Projekt má dva ucelené programy, „Olympijský diplom“ s osmi disciplínami a „Odznak všestrannosti“ s deseti disciplínami. Zapojili jsme se do obou, disciplíny nejdříve poctivě natrénujeme a po splnění výkony zadáme do organizátory připraveného internetového prostředí. Čas strávený organizací aktivit a následné zadání výsledků do tabulek vynahradila chuť dětí trénovat a plnit disciplíny a radost z dárků, které jsme pro každého žáka získali jako odměnu. Posuďte sami.

Projekt „ Den s médii“

Další vyučovací den trošku jinak u nás ve škole proběhl dne 1. 2. 2018. V tento den proběhl celodenní projekt s názvem „Den s médii“. V rámci tohoto projektu žáci plnili průřezové téma Mediální výchova se zaměřením na základní poznatky a dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Média jsou dnes všudypřítomným fenoménem a snahou projektu je nejen děti s nimi seznámit, ale podle věku a schopností je učit používat a informace, které získají umět třídit.