Informace o škole

Speciální základní škola Rožmitál p. Tř. je škola samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z hlediska školského zákona jsme v síti škol zařazeni jako základní škola zřízená podle § 16, odstavec 9, která se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Školu by mohla charakterizovat věta „Škola je určena žákům s takovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole“.

V naší škole pracujeme s třemi vzdělávacími programy. Základním vzdělávacím programem je program základní školy s názvem „Cesta do života MDU“, kde zkratka MDU znamená „minimální doporučená úroveň“. Tento program je pro žáky bez mentálního postižení, v zásadě totožný jako na běžné základní škole, uplatňovaný nejvíce pro žáky s poruchami chování a učení, aspergery…,navíc je zde pro žáky s lehkým mentálním postižením rozpracovaná minimální doporučená úroveň. Pro děti s těžším postižením máme zpracované dva programy oboru základní školy speciální. Jeden s názvem „Zvládneme život I“ pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a druhý s názvem „Zvládneme život II“ pro žáky s těžkým mentálním postižením, oba i pro děti v kombinaci s dalšími postiženími, zejména autismem. V těchto programech je délka studia deset let. Pro děti ve výše uvedeném spektru jsou v případě potřeby vypracovávány individuální vzdělávací plány.

Výuka aktuálně probíhá v šesti kmenových třídách. Třídy jsou prostorné, v každé jsou čtyři přípojná místa do počítačové sítě s možností připojení na internet. Škola má dobře vybavenou a stále se zlepšující počítačovou učebnu s přístupem na internet. Ve škole vyučujeme již od čtvrtého ročníku informatiku, dále je učebna plně vytížena při výuce dalších předmětů, včetně možnosti využití v rámci docházky do školní družiny.

Třídy školy jsou účelně a zároveň esteticky vybaveny. Výhodou je prostornost tříd, které při běžné velikosti mají obsazenost 4 – 12 dětí. Každé dítě proto může mít své pracovní místo, což příznivě působí na omezení rušivých vlivů a větší soustředěnost na vlastní práci. Protože má mnoho žáků různé stupně poruchy pozornosti, je záměrem vedení školy v závislosti na ekonomických podmínkách maximálně snižovat počet dětí ve třídách a tím přistupovat individuálně ke každému dítěti.

Samozřejmostí je i v naší škole vybavení všech tříd interaktivními tabulemi. Výuka z tohoto důvodu splňuje ta nejpřísnější měřítka na vybavenost školy, tabule jsou napojeny na počítačovou síť, tím samozřejmě i na internet. Tato zařízení umožňují reagovat na podněty přímo ve vyučovací hodině a během pár okamžiků si najít na internetu a ukázat neznámý pojem na tabuli. Na straně druhé lze čerpat z tisíců výukových programů a materiálů, které jsou vytvářeny profesionálními firmami i tvořivými učiteli. Velký prostor zde je pro vytváření vlastních výukových materiálů a tím možnost reagovat ze dne na den na to, co děti již zvládly či nezvládly.

Škola již devět let úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem NAUTIS Praha zařízením, které se specializuje na práci s dětmi s psychologickou diagnózou dětský autismus. V současné době zde je v naší škole vzděláváno 13 dětí s touto diagnózou a vzhledem k tomu, že spolupráce s odborníky na dětský autismus již u nás má ke školnímu roku 2020/2021 již 13

letou tradici, máme poměrně bohaté zkušenosti s jejich vzděláváním. Tyto děti většinou pracují podle individuálních vzdělávacích programů.

Velkou výhodou školy je stabilizovaný pedagogický sbor, kdy většina pedagogických pracovníků pracuje ve zdejší škole více než 20 let. Na druhou stranu je snaha školu vhodně doplňovat o nové pracovníky, kteří mají pro práci s „našimi“ dětmi zápal a tím vytvářet fungující kolektiv, který udělá maximum pro spokojenost dětí i rodičů. Ve škole se snažíme maximálně využít mantinely, které nám dává nové financování škol od ledna 2020. Konkrétně jde o maximální snižování počtu dětí ve třídách, využití maximálního možného počtu pracovníků ve výuce i ve školní družině, možnosti dělení hodin, maximální možnosti počtu asistentů, kteří jsou ve škole přítomni v rámci výuky i v rámci odpolední školní družiny, kterou máme pro všechny žáky zdarma.

Důležitým momentem pro výuku je zajištění dostatečného množství finančních prostředků. Mimo zajištění personálního uvedeného výše je to i oblast materiální. Stát bohužel tuto oblast výrazně podhodnocuje a prostředky a nákup pomůcek a celkové vybavení škol jsou tristní. Naše škola je naštěstí zřizována Městem Rožmitál p. Tř., jehož vedení má o vzdělávání ve městě eminentní zájem školám ve své působnosti dává prostředky na provoz, které umožňují nákup pomůcek a vše, co škola potřebuje. I my se dlouhodobě snažíme získat maximum finančních prostředků zapojením do různých projektů, zejména v minulosti projektu EU peníze do škol, pal Šablony I, Šablony II, připravujeme zpracování projektu Šablony III. Samozřejmostí jsou i méně významné projekty, které však přinášejí škole tolik potřebné finance ke zlepšení úrovně vzdělávání a na druhou stranu i umožňují pořádat akce pro děti zdarma.

Ani po vyučování nemusí pobyt dětí ve škole končit. Vzhledem k tomu, že škola má regionální působnost a více než polovina žáků dojíždí z bližšího i vzdáleného okolí, mají děti všech ročníků možnost navštěvovat ráno i odpoledne školní družinu. K dispozici mají prostornou hernu s množstvím her pro mladší i starší, mají zde možnost vypracovat si školní úkoly, zabývají se výtvarnými, sportovními a dalšími činnostmi.

Místní i dojíždějící žáci mají možnost po odchodu ze školy stravovat se v moderní školní restauraci, která nabízí výběr ze tří jídel a denně vaří i pro 300 dětí sousední školy a veřejnost. Výhodou zde je tzv. bezobjednávkový systém, kdy si dítě vybere jídlo až v den oběda. Odpadá tím starost s objednáváním a následně případným odhlašováním obědů.

Rožmitálská speciální škola chce nabízet vzdělávací alternativu pro děti z celého okolí.

Škola si klade za svůj stěžejní cíl vychovávat děti, které se budou schopny zapojit do společnosti a které svým chováním a jednáním budou společností akceptovány.

Škola má velkou podporu zřizovatele, dlouhodobě jsou vyjednány dostatečné finanční podmínky a z tohoto důvodu je možné dále pracovat na modernizaci školy.

Škola má dobré jméno v regionu, výhodou je její menší velikost a tím i klidné rodinné prostředí.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy