Informace o škole

Speciální základní škola Rožmitál p. Tř. je škola samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z hlediska školského zákona jsme v síti škol zařazeni jako základní škola, která se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením, poruchami učení a poruchami chování. Ve škole dlouhodobě úspěšně pracujeme i s dětmi s poruchami autistického spektra. Školu by mohla charakterizovat věta „Škola je určena žákům s takovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat na běžné základní škole“.

V naší škole pracujeme s třemi vzdělávacími programy. Základním vzdělávacím programem je program základní školy praktické s názvem „Prakticky do života“. Dalším vzdělávacím programem je vzdělávací program podle RVP ZV „Cesta do života“, který máme upraven pro žáky s poruchami učení a chování. Oba programy jsou devítileté. Pro děti s těžším postižením máme zpracovaný program oboru základní školy speciální s názvem „Zvládneme život“, kde je délka studia deset let. V úvodu jsem se zmínil o dětech s poruchami autismu, pro tyto děti každoročně zpracováváme individuální vzdělávací plány na základě jejich potřeb. Tyto plány samozřejmě zpracováváme v případě potřeby i dalším žákům, ať již pro celou výuku nebo pro jednotlivé předměty.

Výuka letos probíhá v pěti kmenových třídách. Třídy jsou prostorné, v každé jsou čtyři přípojná místa do počítačové sítě s možností připojení na internet. Škola má dobře vybavenou a stále se zlepšující počítačovou učebnu s přístupem na internet. Ve škole vyučujeme již od čtvrtého ročníku informatiku, dále je učebna plně vytížena při výuce dalších předmětů, včetně možnosti využití žáky školní družiny.

Třídy školy jsou účelně a zároveň esteticky vybaveny. Výhodou je prostornost tříd, které při běžné velikosti mají obsazenost 6 – 12 dětí. Každé dítě proto může mít své pracovní místo, což příznivě působí na omezení rušivých vlivů a větší soustředěnost na vlastní práci. Protože má mnoho žáků různé stupně poruchy pozornosti, je záměrem vedení školy v závislosti na ekonomických podmínkách maximálně snižovat počet dětí ve třídách a tím přistupovat individuálně ke každému dítěti.

Chloubou školy je nejmodernější typ interaktivní tabule SMART Board, máme je již ve dvou třídách. Výuka na této tabuli splňuje ta nejpřísnější měřítka na vybavenost školy, tabule je napojena na počítačovou síť, tím samozřejmě i na internet. Největší kouzlo tohoto zařízení je jednak v možnosti reagovat na podněty přímo ve vyučovací hodině a během pár okamžiků si najít na internetu a ukázat neznámý pojem na tabuli. Na straně druhé čerpat z tisíců výukových programů a materiálů, které jsou vytvářeny profesionálními firmami i tvořivými učiteli. Velký prostor zde je pro vytváření vlastních výukových materiálů a tím možnost reagovat ze dne na den na to, co děti již zvládly či nezvládly. Ředitel školy zpracoval projekt, který je podporován EU a v rámci kterého by měly vzniknout soubory vzdělávacích materiálů pro jednotlivé předměty. Část z nich bude právě pro práci na interaktivních tabulích. Další dvě třídy jsou vybaveny jinými typy multimediálních zařízení, které mají podobné vlastnosti a jsou oživením výuky.

Škola již devět let úzce spolupracuje se speciálně pedagogickým centrem vertikála Praha, zařízením, které se specializuje na práci s dětmi s psychologickou diagnózou dětský autismus. V současné době zde jsou umístěny tři děti s touto diagnózou. Děti mají k dispozici každé svůj pracovní koutek, v kterém se odvíjí většina výuky. Tato speciální pracovní místa jsou vybavena běžnou lavicí a rohovým stolkem s počítačem. Po většinu doby výuky dětem pomáhají asistentky pedagoga, které mají k dispozici velké množství speciálních pomůcek a počítačových programů. Tyto děti pracují, jak jsem již uvedl, podle individuálních vzdělávacích programů.

Školní vzdělávací program tohoto typu školy je mimo jiné zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí, které vedou žáky k získání vědomostí a základních pracovních dovedností a návyků v různých oborech lidské činnosti. Předmět pracovní činnosti má dotaci od tří hodin v prvním ročníku až po 6 hodin týdně v ročnících vyššího stupně. Celá vzdělávací oblast má několik tematických okruhů. Pro výuku tematických okruhů Provoz a údržba domácnosti a Příprava pokrmů slouží cvičná kuchyňka. Je vybavena dvěma kuchyňskými linkami s pracovní plochou, elektrickými sporáky, pračkou a dostatkem místa pro posezení u uvařených pokrmů. Pro výuku tematických okruhů Práce s technickými materiály, ostatními materiály a práce montážní a demontážní slouží cvičná dílna. Je vybavena deseti pracovními místy. Pracovní skupiny tvoří maximálně sedm až osm žáků. Celá vzdělávací oblast má žáky vést k osvojení dovedností při používání a zacházení s vhodně zvolenými nástroji, pomůckami a drobným nářadím, k přesnosti, systematičnosti a vytrvalosti při plnění pracovních úkolů. Škola v roce 2010 zpracovala projekt, na základě kterého dostala dotaci na vybudování protiprašného prostranství, které zároveň slouží jako školní zahrada a děti zde plní úkoly Pěstitelských prací. Jde o krásný kout přírody vedle školy s vybudovaným zázemím. Tematický okruh Svět práce má celé výchovně vzdělávací snažení školy směřovat ve správnou volbu učebního oboru. S umístěním svých žáků nemá škola problém.

Důležitým mottem, které škola využívá je heslo „Kdo si hraje, nezlobí“. Proto žáci každé třídy mají možnost využít volné chvilky při různých hrách a najít zde rozptýlení před další vyučovací hodinou.

Vzdělávací program školy má další specifikum a to je vyšší počet hodin tělesné výchovy, kdy mají děti v každém ročníku tři hodiny týdně. Dále mají možnost využít výborných podmínek žáci nižšího stupně v nepovinném předmětu Sportovní hry. Totéž mohou žáci vyššího stupně využít v rámci volitelného předmětu s dotací dalších 2 hodin týdně. Vynikající podmínky pro výuku tohoto předmětu zabezpečuje multifunkční víceúčelové hřiště v areálu školy. V případě nepřízně počasí využívá škola dvou tělocvičen sousední běžné základní školy s moderně rekonstruovaným zázemím a má plně zabezpečeny všechny hodiny tělesné výchovy. Pro rozvoj atletických dovedností a atletické soutěže využívá blízký stadion TJ Spartak Rožmitál s upravovanou dráhou.

Jedním z nových prvků, které se na všech školách ve větší či menší míře využívají, je tzv. projektové vyučování. V praxi to znamená, že se ke každému žákovi přistupuje podle jeho schopností a možností a každá škola si vytváří své projekty dle potřeb svých žáků. V den projektového vyučování se z běžného školního dne orámovaného začátky a konci hodin a přestávek stává den věnovaný jednomu tématu z různých úhlů pohledu. Projekty jsou buď připravovány a realizovány pracovníky školy nebo s pomocí partnerů, většinou odborníků v oboru, kterého se projekt týká.

Ani po vyučování nemusí pobyt dětí ve škole končit. Vzhledem k tomu, že škola má regionální působnost a více než polovina žáků dojíždí z bližšího i vzdáleného okolí, mají děti všech ročníků možnost navštěvovat ráno i odpoledne školní družinu. K dispozici mají prostornou hernu s množstvím her pro mladší i starší, mají zde možnost vypracovat si školní úkoly, zabývají se výtvarnými, sportovními a dalšími činnostmi.

Místní i dojíždějící žáci mají možnost po odchodu ze školy stravovat se v moderní školní restauraci, která nabízí výběr ze tří jídel a denně vaří i pro 300 dětí sousední školy a veřejnost a výhodou zde je tzv. bezobjednávkový systém, kdy si dítě vybere jídlo až v den oběda. Odpadá tím starost s objednáváním a následně případným odhlašováním obědů.

Rožmitálská speciální škola chce nabízet vzdělávací alternativu pro děti z celého okolí.

Škola si klade za svůj stěžejní cíl vychovávat děti, které se budou schopny zapojit do společnosti a které svým chováním a jednáním budou společností akceptovány.

Škola má velkou podporu zřizovatele, dlouhodobě jsou vyjednány dostatečné finanční podmínky a z tohoto důvodu je možné dále pracovat na modernizaci školy.

Škola má dobré jméno v regionu, výhodou je její menší velikost a tím i klidné rodinné prostředí.

Mgr. Pavel Bártl, ředitel školy