Naše škola

Vážení rodiče,

rád bych představil v krátkosti strukturu a nabídku Speciální základní školy v Rožmitále p. Tř. Naše škola má k dnešnímu dni 39 žáků, kteří pracují v 6 třídách. Třídy jsou rozdělené podle věku a podle stupně speciálních vzdělávacích potřeb. Pro děti máme zpracované tři školní vzdělávací programy, které uplatňujeme v závislosti na potřebách každého dítěte. V letošním školním roce navíc máme u 17 dětí individuální vzdělávací plány, které ještě podrobněji reagují na potřeby dětí. Dvě třídy jsou třídy „speciální“, tj. pro děti se středně těžkým a těžkým postižením, zde děti pracují podle vzdělávacího programu pro speciální školu. Tři třídy jsou určené pro děti s lehkým mentálním postižením, respektive s více vadami. Zde děti pracují dle minimální doporučené úrovně běžného vzdělávacího programu, jednoduše řečeno, učí se v jednotlivých předmětech základním znalostem a dovednostem tak, jak je znáte v „běžné“ škole, od 3. ročníku i včetně anglického jazyka. Jedna třída pro děti s poruchami učení, Aspergerovým syndromem atd. pracuje dle běžného vzdělávacího programu. V této třídě máme i žáky, kteří aspirují po ukončení naší školy na maturitní obor. Nespornou výhodou naší školy je téměř rodinné prostředí a počet žáků ve třídě, který nepřesahuje ve speciálních třídách počet 6 žáků, v ostatních počet 10 žáků. Letos máme tři děti v 1. ročníku, po doplnění o jednu žákyni z vyššího ročníku jsou v této třídě nyní pouze 4 žáci, což umožňuje individuálně se jim věnovat. Vzhledem k tomu, že ve třídě působí mimo paní učitelky i paní asistentka, jedná se o vysoce nadstandartní péči. Toto je i naším cílem, na rozdíl od dětí inkludovaných v „běžné“ základní škole ve třídách v počtu 20-30 žáků, dát v naší škole v málopočetných třídách dětem klid, prostor na maximální rozvoj a uplatnění se. Výborné klima školy a péče o každé jedno dítě nám začátkem ledna pochválila i Česká školní inspekce po hloubkové inspekci. Naše škola je samozřejmě zapojena i do všech důležitých projektů, hodně finančních prostředků čerpáme z tzv. „Šablon“, kde jsme zařadili doučování, klub čtenářské gramotnosti a klub deskových her, a hlavně financování projektů, které pak mají včetně dopravy děti zdarma. Samozřejmostí je nabídka každoročního plaveckého výcviku žáků celé školy zdarma. V rámci předcházení sociálně patologickým jevům nabízíme zdarma pro všechny žáky i pobyt ve školní družině, která pro žáky vyššího stupně slouží jako školní klub. Škola je v současné době i dostatečně personálně vybavena, o žáky se stará celkem 18 zaměstnanců, z toho 17 pedagogických. Je samozřejmostí působení jednoho nebo více asistentů v každé třídě i v každém ze 4 oddělení školní družiny. Školu máme velmi dobře vybavenou i materiálně, samozřejmostí je multimediální tabule v každé třídě a moderně vybavená počítačová učebna. Jedna třída je již kompletně vybavena tablety pro každého žáka a jak práce ve škole, tak i domácí příprava je tomu přizpůsobena. V letošním školním roce budeme takto dovybavovat další třídu. Přitom všem však nezapomínáme, že většina našich žáků směřuje na střední odborná učiliště, a proto podporujeme pracovní činnosti navýšením hodin v této trochu podceňované oblasti.

Další informace o naší škole rád sdělím v případě zájmu osobně, popř. prostřednictvím mailu spcskola@rozmitalptr.cz nebo telefonicky na čísle 604294433..                                                                                    Mgr. Pavel Bártl